سری لوله

محصولات این شرکت را کشف کنید...

با سری لوله KUATRO خیلی از لوازم قابل تولید می باشد. برای لوازم با ویژگی های متفاوت طراحی های سری متفاوت از سوی مهندسین مجرب KUATRO انجام می شود.

در طراحی سری ویژه و قالب به ویژه در این اواخر با در نظر گرفتن ویژگی ترموپلاستیک لوازم، نوآوری های جدیدی توسعه داده شده است.

با افزایش استفاده لوله های چند لایه که با اسنفاده از کو اکستروژن تولید می شوند و همچنین با توجه به اینکه در آینده تقاضا به اینگونه لوله ها روز به روز افزایش خواهد یافت، در تولید این نوع لوله ها بسیاری از نوآوری ها از سوی این شرکت توسعه و جهت ارائه خدمات به صنعت ارائه می شود.

خطوط و سری های دوتایی که در محصولات با قطر کوچک برای فراهم سازی بازدهی بالا توسعه داده شده است، به ویژه از لحاظ پروسه دارای مزیت های فراوان می باشد.

جدول فنی

سری لوله
تک لایه ای
فاصله
قطر (mm)
حداکثر
خروجی (kg/h)
ضخامت
لایه (mm)
 KPH-63 10 - 63 250 15
 KPH-125 20 - 125 350 22
 KPH-160 20 - 160 450 30
 KPH-250 50 - 250 600 45
 KPH-400 90 - 400 700 80
 KPH-500 110 - 500 800 80
 KPH-630 160 - 630 1000 80
 KPH-800 280 - 800 1100 90
 KPH-1000 500 - 1000 1250 100
 KPH-1200 710 - 1200 1400 100
سری لوله
دو لایه ای
فاصله
قطر (mm)
لایه اصلی حداکثر
خروجی (kg/h)
لایه اصلی خروجی
ضخامت (mm)
لایه طبقه حداکثر خروجی (kg/h)
لایه داخلی ویا خروجی (kg/h)
لایه طبقه
ضخامت (mm)
 KPH-2L-63 10 - 63 250 1.8 - 10.5 110 15
 KPH-2L-125 20 - 125 350 1.8 - 20.8 150 22
 KPH-2L-160 20 - 160 450 1.8 - 26.6 200 30
 KPH-2L-250 50 - 250 600 1.8 - 41.5 250 45
 KPH-2L-400 90 - 400 700 1.8 - 66.7 300 80
 KPH-2L-500 110 - 500 800 1.8 - 55.8 350 80
 KPH-2L-630 160 - 630 1000 1.8 - 57.2 450 80
 KPH-2L-800 280 - 800 1100 1.8 - 58.8 500 90
 KPH-2L-1000 500 - 1000 1250 1.8 - 73.5 560 100
 KPH-2L-1200 710 - 1200 1400 1.8 - 70.6 650 100
سری لوله
سه لایه
فاصله
قطر (mm)
لایه اصلی حداکثر
خروجی (kg/h)
لایه اصلی خروجی
ضخامت (mm)
لایه طبقه حداکثر خروجی (kg/h)
لایه داخلی ویا خروجی (kg/h)
لایه طبقه
ضخامت (mm)
 KPH-3L-63 10 - 63 250 1.8 - 10.5 110 15
 KPH-3L-125 20 - 125 350 1.8 - 20.8 150 22
 KPH-3L-160 20 - 160 450 1.8 - 26.6 200 30
 KPH-3L-250 50 - 250 600 1.8 - 41.5 250 45
 KPH-3L-400 90 - 400 700 1.8 - 66.7 300 80
 KPH-3L-500 110 - 500 800 1.8 - 55.8 350 80
 KPH-3L-630 160 - 630 1000 1.8 - 57.2 450 80
 KPH-3L-800 280 - 800 1100 1.8 - 58.8 500 90
 KPH-3L-1000 500 - 1000 1250 1.8 - 73.5 600 100
 KPH-3L-1200 710 - 1200 1400 1.8 - 70.6 650 100
سری لوله
پنج لایه
فاصله
قطر (mm)
لایه اصلی حداکثر
خروجی (kg/h)
لایه اصلی خروجی
ضخامت (mm)
لایه طبقه حداکثر خروجی (kg/h)
لایه داخلی ویا خروجی (kg/h)
لایه طبقه
ضخامت (mm)
 KPH-5L-250 50 - 250 600 1.0-5.0 100 20
آداپتور لایه خارجی جهت سری
لوه توزیع کننده اسپیرال
فاصله
قطر (mm)
حداکثر
خروجی (kg/h)
ضخامت
لایه (mm)
 KPH-63 10 - 63 50 0.5 -2*
 KPH-125 20 - 125 50 0.5 -2*
 KPH-160 20 - 160 80 0.5 -2*
 KPH-250 50 - 250 100 0.5 -2*
 KPH-400 90 - 400 100 0.5 -2*
 KPH-500 110 - 500 120 0.5 -2*
 KPH-630 160 - 630 120 0.5 -2*
 KPH-800 280 - 800 150 0.5 -3*
 KPH-1000 500 - 1000 150 0.5 -3*

نمونه سری و لوله