سوراخ کننده

در لوله های آبیاری قطره ای 16 میلی متر و 20 میلی متر به منظور سوراخ کردن لوله استفاده می شود.

این دستگاه که به صورت کامل از قطعات مکانیکی تهیه شده است، در هر دقیقه 250 عدد سوراخ باز می کند.

به صورت 2 سوراخی یا 4 سوراخی موجود است. تیغه های سوراخ کردن در روی تپنچه های هوایی نصب شده است.

با استفاده از فک های گرفتن که به صورت ویژه طراحی شده است، سوراخ های مداوم و کامل ایجاد می شود.

نمونه هایی از سوراخ کننده