صنعت در خط اکستروژن 4.0

محصولات این شرکت را کشف کنید...

سیستم اسکادا

- امکان مشاهده کلیه داده های تولید از یک صفحه.
- کنترل داده در داخل شیفت و مدت زمان دلخواه.
- امکان تهیه گزارش در رابطه با ظرفیت و قابلیت تولید.