(KUATROMATIC) گراویمتری

به منظور کاهش حداکثر زیان های تولید، سیستم های خود را با استفده از سیستم گراویمتری Kuatromatic کنترل کنید!

KUATROMATIC در زمینه استفاده مواد اولیه گرانول از استفاده بیش از حد مواد اولیه جلوگیری کرده، با ثابت کردن کیفیت محصول به دست آمده سیستم گراویمتری ویژه طراحی شده برای افزایش کیفیت عمومی می باشد.

با توجه به طیف مواد اولیه مصرفی در داخل محصولات، مدل های مختلفی پاسخگو به نیازهای متفاوت وجود دارد. این سیستم با ثابت کردن مقدار مواد اولیه مورد نیاز با توجه به سرعت تولید به صورت کیلوگرم/متر ویا کیلوگرم/ساعت، زیان های شما را به حداقل می رساند.

در تولید انبوه، ماهیت مواد اولیه مصرفی و ضخامت محصول به دست آمده نیز به صورت خودکار ارزیابی می شود.

برنامه کنترل حساس سیستم های گراویمتری توسط بخش آرگه Kuatro به صورت پاسخگو به نیازهای ویژه و متفاوت مشتری، طراحی شده است.