برنده ها

محصولات این شرکت را کشف کنید...

برنده های KUATRO با توجه به سیستم برش و قطر به بهترین شکل به دو قسمت تقسیم می شود.

برنده های نوع چرخان
برای لوله های 16-1200mm HDPE و HDPE تولید شده است.

برنده های نوع اره
برای لوله های 16-1200mm PVC و HDPE تولید شده است.

جدول فنی

مدل (mm) 0 نوع
 KC 63 16-63 چرخان
 KC 125 20-125 چرخان
 KC 160 50-160 چرخان
 KC 250 50-250 چرخان
 KC 400 90-400 چرخان
 KC 500 110-500 چرخان
 KC 630 160-630 چرخان
مدل (mm) 0 نوع
KC 125 16-125 اره اریب
 KC 160 50-160 اره اریب
 KC 250 50-250 اره اریب
 KC 400 90-400 اره اریب
 KC 500 110-500 اره اریب
 KC 630 160-630 اره اریب
 KC 800 200-800 اره اریب
 KC 1000 250-1000 اره اریب
 KC 1200 250-1200 اره اریب

نمونه های برنده و لوله