خط لوله KORUGE

محصولات این شرکت را کشف کنید...

برای تولید این لوله اکسترودرها و برنده های ویژه مورد نیاز موجود می باشد.